Návštěvní řád PLAYzone areny

Tento návštěvní řád PLAYzone areny (dále jen „Návštěvní řád“) vytvořila společnost PLAYzone s.r.o., IČO: 28399510, se sídlem Vinohradská 3217/167,  Praha 10 – Strašnice, PSČ: 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 138766, (dále jen „PLAYzone“), která je provozovatelem PLAYzone arény, a jejich předmětem je zejména vymezení stanovení závazných pravidel chování návštěvníků PLAYzone arény.

Definice v tomto návštěvním řádu

 1. Není-li v tomto Návštěvním řádu uvedeno jinak, mají pojmy počínající velkým písmenem následující význam:
  1. Cena“ je cena za využití Herního místa v PLAYzone aréně ve výši dle aktuálního ceníku.
  2. Herní místo“ je místo v PLAYzone aréně, které Registrovaný návštěvník za dohodnutou Cenu užije pro hraní Her, a to místo v herně s počítači, místo u herní konzole, místo na stanovišti virtuální reality, místo na herním křesle Thronos a/nebo místo u závodního simulátoru.
  3. Hra“ je software založený zejména na interakci mezi jedincem či více jedinci (navzájem) a softwarem, který lze spustit na počítačích, konzolích nebo dalších zařízeních v PLAYzone aréně.
  4. Návštěvník“ je fyzická osoba, která vstoupila do prostoru PLAYzone arény (bez ohledu na to, zda je Registrovaným návštěvníkem, či nikoliv).
  5. Obchodní centrum Westfield Chodov“ je obchodní centrum s názvem Westfield Chodov na adrese na adrese Roztylská 2321/19, Praha 4, PSČ: 148 00.
  6. Periférie“ je hardware, který se připojuje k počítačům a konzolím na herním místě. Jedná se především o klávesnice, myši, sluchátka, joysticky, volanty apod.
  7. PLAYzone“ je provozovatel PLAYzone arény, společnost PLAYzone s.r.o., IČO: 28399510, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ: 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 138766.
  8. PLAYzone aréna“ jsou prostory v Obchodním centru Westfied Chodov, které má pronajaty společnost PLAYzone a které slouží především k provozování e-sportu, e-sportových turnajů, showmatchů, školení, teambuildingů, poskytování obchodních prezentací, streamování apod.
  9. Provozní doba“ je doba, kdy je PLAYzone aréna otevřena veřejnosti.
  10. Registrace“ znamená smlouva o registraci uzavřená mezi Registrovaným návštěvníkem a společností PLAYzone vyplněním a odesláním registračního formuláře.
  11. Registrovaný návštěvník“ je fyzická osoba, která provedla Registraci.

Pravidla PLAYzone Areny

 1. Každý Návštěvník je povinen dodržovat pravidla uvedená v tomto Návštěvním řádu, jak Návštěvník, který není registrován a je v PLAYzone aréně přítomen např. jako divák, tak Registrovaný návštěvník. Každý Návštěvník je dále povinen dodržovat Požární poplachovou směrnici Obchodního centra Westfield Chodov.
 2. Návštěvníci se mohou v PLAYzone aréně pohybovat ve všech prostorách vyhrazených pro Návštěvníky. V případě, že bude v PLAYzone aréně probíhat uzavřená akce, mohou se pohybovat pouze v prostorách, které nejsou pro Návštěvníky uzavřeny. Návštěvník vždy dbá toho, aby nerušil ostatní Návštěvníky a aby jakkoliv neobtěžoval nebo neomezoval osobu, která využívá Herní místo.
 3. Návštěvníci akce konané v prostorách PLAYzone areny svým dobrovolným vstupem na akci souhlasí ve smyslu § 84 zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, s pořizováním a dalším užití fotografií a audio, video nebo audiovizuálních záznamů (dále jen „Záznamy“), a to za účelem marketingu, komerce a propagace této akce, dalších ročníků akce nebo dalších obdobných akcí v PLAYzone aréně, jakož i za účelem propagace společnosti PLAYzone nebo PLAYzone arény. Záznamy mohou být zveřejněny například na sociálních sítích nebo webových stránkách PLAYzone, promítány na dalším ročníku Akce nebo na obdobných akcích v PLAYzone aréně apod. Podrobnější informace o souhlasu s pořízením Záznamů a zpracováním osobních údajů souvisejících s pořízením a užitím Záznamu naleznete v Informaci o souhlasu s pořízením a užitím záznamu dostupném na webové stránce PLAYzone www.playzonearena.cz a k nahlédnutí na recepci PLAYzone arény.
 4. Každý Návštěvník je při pohybu v PLAYzone aréně povinen dbát pokynů pověřených pracovníků, počínat si ohleduplně ve vztahu k ostatním návštěvníkům a počínat si tak, aby nedocházelo k poškozování vybavení PLAYzone areny a škodám na majetku a zdraví. Každý Návštěvník vstupuje do PLAYzone arény na vlastní nebezpečí a nese za sebe plnou odpovědnost, včetně odpovědnosti za případné zranění nebo nevolnost při užití Herního místa (především při využívání virtuální reality). Za děti přítomné v PLAYzone aréně jsou zodpovědní jejich zákonní zástupci.
 5. Návštěvník je oprávněn po dohodě s PLAYzone k počítači v Hernímu místu připojit vlastní periferie. Za periferie si odpovídá Návštěvník, Periferie musí mít zajištěny všechny povinné revize, údržby a opravy podle obecně závazných předpisů a technických norem. V případě poškození počítačů a konzolí při připojení periférii odpovídá Návštěvník PLAYzone za způsobené škody.
 6. Návštěvník má zakázáno připojovat k zařízením v PLAYzone aréně jakákoliv datová média, jako SD karty, flash disky, HDD apod.
 7. PLAYzone neodpovídá za ztrátu věcí odložených mimo uzamčené skříňky určené k ukládání osobních věcí.
 8. Do PLAYzone arény není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje, skleněné nebo plastové lahve, natlakované předměty a nádoby všeho druhu, sklo či skleněné předměty, chemické, výbušné, hořlavé, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla nad rozměr 30šx20vx15h, deštníky, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), železné nebo plastové tyče (např. selfie tyče, násady, žerď na vlajku apod.), nůžky, nože, notebooky, tablety a podobné přístroje, výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), dalekohledy, parfémy – nad obsah 100 ml, laky na vlasy nebo deodoranty ve tlakových nádobách, jakékoli sportovní náčiní, zejména pak jízdní kola, koloběžky, dětské kočárky a další. O nebezpečnosti nebo nedovolenosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout s ohledem na vnitřní bezpečnost v budově a s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku účastníků konané akce PLAYzone.
 9. Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá hygienická a bezpečností opatření související s jakoukoliv případnou epidemiologickou situací a dalšími pokyny PLAYzone. PLAYzone bude Návštěvníky o těchto pravidlech informovat při vstupu do PLAYzone arény.
 10. Každý Návštěvník je povinen se v PLAYzone aréně chovat tak, aby nerušil ostatní Návštěvníky PLAYzone arény a/nebo nenarušoval běžný chod PLAYzone arény.
 11. PLAYzone si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo přikázat opustit prostory PLAYzone arény každému Návštěvníkovi, který nedodržuje tento Návštěvní řád nebo další předpisy či pokyny PLAYzone nebo jim určených osob, ostrahy, zdravotníků a hasičů a jehož chování je shledáno nepřijatelným.
 12. PLAYzone si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo přikázat opustit prostory nezletilé osobě, zvláště pokud je tato osoba přítomna hraní nebo zhlédnutí Her nevhodných pro danou věkovou kategorii.
 13. Každý Návštěvník je povinen se v PLAYzone aréně chovat tak, aby nedošlo ke škodě na majetku či zdraví. S veškerým vybavením v PLAYzone aréně je Návštěvník povinen zacházet v souladu s pokyny obsluhy a tak, aby nedošlo k jeho poškození a užívat jej k účelu, ke kterému je určeno a obvyklým způsobem. V případě, že Návštěvník bude s vybavením PLAYzone arény zacházet v rozporu s tímto Návštěvním řádem, je PLAYzone oprávněna mu zamezit v dalším užívání Herního místa a/nebo vybavení PLAYzone arény. PLAYzone aréna má právo požadovat náhradu škody kterou Návštěvník způsobí rozbitím vybavení v PLAYzone aréně.
 14. Návštěvník bere na vědomí, že prostory PLAYzone arény jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem pro účely ochrany majetku PLAYzone, zamezení vstupu a pohybu neoprávněných osob po PLAYzone aréně a ochraně života a zdraví Návštěvníků. Více informací o použití bezpečnostního kamerového systému je uvedeno ve Směrnici o podmínkách provozování kamerového systému se záznamem a ochraně osobních údajů, která je dostupná na webových stránkách www.playzonearena.cz a k nahlédnutí na recepci v PLAYzone aréně.    
 15. Návštěvník bere na vědomí, že kouření (včetně vapování a nahřívání tabáku či jiné alternativy ke kouření) je v PLAYzone aréně a v Obchodním centru Westfield Chodov přísně zakázáno a zavazuje se tento zákaz dodržovat.
 16. Návštěvník bere na vědomí, že vstup do PLAYzone arény a pobyt v prostorách PLAYzone arény je zakázán pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, s výjimkou alkoholu zakoupeného v prostorách PLAYzone arény. Návštěvník bere na vědomí, že PLAYzone je oprávněn vykázat z PLAYzone arény jakoukoliv příliš intoxikovanou osobu.
 17. Návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách PLAYzone arény; pohybovat se ve vlastním zájmu opatrně na hladkých a mokrých plochách a vyvarovat se tak uklouznutí, případně úrazu.
 18. Provozní doba PLAYzone arény je pátek až sobota od 11:00 do 23:00 hod a neděle až čtvrtek od 11:00 do 22:00 hod. PLAYzone je oprávněna stanovenou Provozní dobu libovolně měnit, a to dočasně (např. v případě turnajů či jiných mimořádných akcí) nebo trvale.
 19. Návštěvník se zavazuje dodržovat stanovenou Provozní dobu a je povinen opustit PLAYzone arénu před koncem Provozní doby. Zdržovat se v PLAYzone aréně nebo používat její zařízení mimo stanovenou Provozní dobu bez předchozího souhlasu PLAYzone není dovoleno.
 20. Návštěvník se zavazuje, že nebude omezovat dopravní prostor před PLAYzone arénou a že k parkování bude využívat pouze vyhrazené plochy v Obchodním centru Westfield Chodov a že nebude poškozovat zeleň patřící k okolním nemovitostem.
 21. Návštěvník nesmí žádným způsobem zasahovat do rozvodů elektrické energie, vody, plynu nebo dalších rozvodů, jakož i měnit stavební dispozici a vybavení PLAYzone arény.
 22. Návštěvník je povinen PLAYzone neprodleně oznámit jakoukoliv škodu, která vznikla na Herním místě nebo v PLAYzone aréně.

Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 25.4.2022.