Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují právní vztahy mezi společností PLAYzone s.r.o. (dále jen „Pořadatel“) a zákazníky elektronického obchodu www.playzonearena.cz/vouchery (dále jen „Zákazník“) pro určité kulturní či jíné události (dále uváděno jako „Akce“), pro které PLAYzone s.r.o. zajišťuje prodej voucherů (dále uváděno jako „Vouchery“).

 

Fakturační adresa dodavatele

PLAYzone s.r.o., sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138766 ze dne 26. května 2008

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 28399510
DIČ: CZ 28399510

Provozovna a poštovní adresa:

PLAYzone s.r.o.
Vinohradská 3217/167
Praha 10
100 00

Obchodní vztahy pomocí elektronických systémů se řídí těmito podmínkami, právním řádem České republiky a občanským zákoníkem.

Tyto podmínky jsou platné pro všechny obchodní vztahy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem pro veškeré obchodní vztahy uzavírané pomocí elektronických systémů na doménách, jež dodavatel provozuje.

 

Vouchery a jejich druhy

Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Voucherů (vedle základních Voucherů zejména VIP Vouchery, Vouchery s možností uplatnění slevy apod.). Různé druhy Voucherů mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

Veškeré vouchery jsou dodávány v elektronické formě po jejich zaplacení, kdy na e-mail uvedený Zákazníkem přijde potvrzovací zpráva o platbě, která bude mít v příloze přiložený soubor formátu .pdf. V tomto souboru Zákazník nalezne unikátní Voucher, kterou si vytiskne a prokáže se s ní na Akci.

 

Prodej Voucherů

Vouchery veškerého druhu lze zakoupit pouze elektronicky skrze www.mcr.gg/vouchery, kdy jsou Zákazníkovi dodávány po zaplacení objednávky (detailněji popsáno výše). Vouchery jsou zasílány na e-mail, který Zákazník zadává během objednávky a je povinen si důkladně zkontrolovat, že svůj e-mail zadává správně. Pokud by po uskutečnění objednávky zjistil, že e-mail uvedl chybně, je možné Vouchery přeposlat na jiný, a to po kontaktování prodejce na arena@playzone.cz.

 

Ceny Voucherů

Cena konkrétní Vouchery je vždy uvedena na stránce www.playzonearena.cz/vouchery. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena Vouchery je uvedena včetně zákonné sazby 21 % DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky.

Platba ceny Voucherů se provádí výhradně elektronickou platbou skrze službu GoPay.

 

Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po zaslání Voucherů na jeho e-mail jejich správnost a úplnost (především cenu, počet Voucherů a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Voucherů je Zákazník povinen bezprostředně oznámit po jejich zaslání e-mailem na arena@playzone.cz.

Reklamaci obsahu Voucherů, zejména tiskových či grafických chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vouchery řeší Kontaktní osoba společnosti PLAYzone s.r.o. Kontaktní osoba podá Zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Voucher zrušit, bude Zákazníkovi na e-mail zaslán reklamační list.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená Voucher se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní voucher neposkytuje.

 

Vracení voucherů

V případě zrušení akce je Pořadatel povinen vrátit Zákazníkovi plnou částku zaplacenou při zakoupení Vouchery - Zákazník se prokáže dokladem, který mu je zaslán na e-mail po zaplacení transakce. Vrácení peněz probíhá formou bankovního převodu, kdy Pořadatel zašle zpět nákupní částku na bankovní účet Zákazníka.

1) Vrácení se vztahuje pouze na Vouchery zakoupené nejpozději rok zpětně, tj. před a včetně data.

2) Vouchery nesmí mít použité kódy. Žádosti, kde se zjistí, že Voucher byla použita, dojde k automatickému zamítnutí.

Případné žádosti zasílejte na email arena@playzone.cz.

 

Vystavení daňového dokladu

V případě, že po zakoupení voucherů máte zájem o vystavení daňového dokladu k této koupi, nám dejte vědět nejpozději do 15 dní od zaplacení, a to na e-mail arena@playzone.cz.

Pokud se nám s touto žádostí ozvete později, je možné, že už Vám z účetních důvodů nebudeme schopni vyhovět.

 

Souhlas se zasíláním obchodních podmínek

Poskytnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je zcela dobrovolné. Souhlas může být udělen pouze Zákazníkem, který dosáhl 15 let, a to zakliknutím políčka s textem „souhlasím se zasíláním personalizovaných obchodních sdělení“ (či políčka s textem s obdobným významem) v příslušném internetovém formuláři při registraci účtu u společnosti PLAYzone. Pokud nebude v online formuláři zakliknuto žádné políčko, nebude souhlas udělen a PLAYzone nebude pro účely zasílání obchodních sdělení osobní údaje Zákazníka zpracovávat. Souhlas se zasíláním personalizovaných obchodních sdělení může udělit pouze osoba starší 15 let.

 

Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

Voucher může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení Kontaktní osobu zasláním požadavku na emailovou adresu arena@playzone.cz. Faktury vystavujeme pouze plátcům DPH.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2022 a společnost PLAYzone s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.