Zásady zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování osobních údajů společností PLAYzone s.r.o., IČO: 28399510, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10 – Strašnice, PSČ: 100 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 138766 (dále jako „PLAYzone“), v souvislosti s registrací na portálu PLAYzone.cz a/nebo v PLAYzone aréně, tak jak jsou definovány níže.

Základní pojmy

 1. V úvodu bychom Vás rádi informovali o některých základních pojmech, se kterými pracuje tato informace a které jsou definovány také v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).
 2. „Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde o osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, IČO, lokační údaje, síťový identifikátor).
 3. „Subjekt údajů“ je konkrétní osoba, o jejíž osobní údaje v daném případě jde.
 4. „Zpracováním“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (např. zaznamenání, uspořádání, uložení atd.)
 5. „Správcem“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 6. „Zpracovatelem“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce.
 7. „Příjemcem“ je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty.
 8. „Souhlasem“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
 9. „PLAYzone.cz“ je herní portál na adrese http://playzone.cz se zaměřením na podporu a rozvoj online her v Česku a na Slovensku.
 10. „PLAYzone Aréna“ herna se zaměřením na e-sport (PC, VR, konzole a další) nacházející se v nákupním centru Westfied Chodov na adrese Roztylská 2321/19, Praha-Chodov, PSČ: 148 00.
 11. „Zákazníkem“ je osoba, která se zaregistrovala na portálu PLAYzone.cz a/nebo v PLAYzone Aréně.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracovává společnost PLAYzone jako Správce, a to pro následující účely a na následujících právních základech:
  1. pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a PLAYzone, a to buď na základě registrace na portálu PLAYzone.cz a/nebo na základě registrace v PLAYzone Aréně;
  2. pro účely zasílání personalizovaných marketingových (obchodních) sdělení PLAYzone (např. informace o speciálních nabídkách a akcích) na základě Vašeho dobrovolného souhlasu (pokud takový souhlas udělíte);
  3. pro účely vytváření statistik Zákazníků využívající portál PLAYzone.cz nebo PLAYzone Arénu na základě oprávněného zájmu PLAYzone na zlepšování služeb PLAYzone;
  4. pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů (prokázání souhlasu apod.);
   pro účely vymáhání nebo obhajoby právních nároků společnosti PLAYzone na základě oprávněného zájmu společností PLAYzone na ochraně jejích práv.
 2. V případě zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy (registrace na portálu PLAYzone.cz, a/nebo registrace v PLAYzone aréně), je poskytnutí Vašich údajů nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění smlouvy.
 3. Společnost PLAYzone získává osobní údaje přímo od subjektu údajů, tedy od Zákazníka (případně od jeho zákonných zástupců). Údaje jsou získávány tak, že je Zákazník uvede v příslušném internetovém formuláři při registraci účtu u společnosti PLAYzone.
 4. Zákazník může PLAYzone poskytnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Poskytnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je zcela dobrovolné. Souhlas může být udělen pouze Zákazníkem, který dosáhl 15 let, a to zakliknutím políčka s textem „souhlasím se zasíláním personalizovaných obchodních sdělení“ (či políčka s textem s obdobným významem) v příslušném internetovém formuláři při registraci na portálu PLAYzone.cz a/nebo registrace v PLAYzone aréně. Pokud nebude v online formuláři zakliknuto žádné políčko, nebude souhlas udělen a PLAYzone nebude pro účely zasílání obchodních sdělení osobní údaje Zákazníka zpracovávat.
 5. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán, a to zasláním informace na e mailovou adresu arena@playzone.cz nebo proklikem na odkaz v každé jednotlivé zprávě, případně jiným způsobem uvedeným v konkrétní zprávě. S odmítnutím udělení souhlasu nebo s odvoláním souhlasu nejsou spojeny žádné finanční ani jiné sankce či jiné negativní důsledky pro Zákazníka.
 6. Cílem PLAYzone je, zasílat Vám informace, které Vás zajímají a nezatěžovat Vás sděleními, které pro Vás nejsou relevantní. Aby Vám společnost PLAYzone mohla nabídnout obchodní sdělení, která Vás zajímají, budou Vaše osobní údaje na základě uděleného souhlasu využity také pro tzv. profilování (např. podle typu her hraných při využívání herního prostoru v PLAYzone areně apod.).
 7. Vaše osobní údaje budou zpracovávány také pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, a to pro účely prokázání uděleného souhlasu.

Kontaktní údaje společnosti

 1. V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů, se na společnost PLAYzone můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:
  e-mail: krejcova@playzone.cz
  telefonní kontakt: 775 011 682
  kontaktní adresa: Vinohradská 3217/167, PSČ: 100 00, Praha 10 – Strašnice

Kategorie osobních údajů

 1. Za účely stanovenými v článku 2 zpracovává společnost PLAYzone zejména následující údaje:
  1. identifikační údaje (např. jméno, příjmení, přihlašovací jméno);
  2. kontaktní údaje (např. adresa, e-mailová adresa);
  3. další údaje, které uvedete v příslušném formuláři při registraci k využívání herního prostoru v PLAYzone aréně a/nebo na portálu PLAYzone.cz (Game IDs, adresy profilů na sociálních sítích);
  4. údaje, které získá PLAYzone na základě profilování pro účely zasílání personalizovaných obchodních sdělení (např. zařazení do sociodemografické skupiny);
  5. v případě, že je Zákazník mladší 15 let, pak také identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce Zákazníka.

Doba zpracování

 1. Vaše údaje budou společností PLAYzone zpracovávány:
  1. pro účely plnění práv a povinností ze smlouvy po dobu dvou let po uplynutí promlčecí doby všech nároků, které vznikly nebo by mohly vzniknout v souvislosti se smlouvou;
  2. pro účely plnění právních povinností po dobu nezbytnou dle příslušeného právního předpisu, který společnosti PLAYzone povinnost ukládá;
  3. pro účely obhajoby právních nároků společnosti PLAYzone nejméně po dobu dvou let od skončení promlčecí doby těchto nároků;
 2. pro účely na základě dobrovolného souhlasu po dobu, na kterou byl souhlas udělen (tedy v případě zasílání personalizovaných sdělení po dobu 2 let od udělení souhlasu), vždy však nejdéle po dobu, po kterou je tyto údaje možné zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti PLAYzone, budou údaje zpracovány do doby, než bude souhlas odvolán (odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu). Pokud udělíte souhlas se zpracováním pro více účelů a odvoláte souhlas pouze pro jeden z těchto účelů, budou Vaše údaje i nadále zpracovávány pro účely, pro které jste souhlas neodvolali.

Zdroj údajů

 1. Osobní údaje získává společnost PLAYzone od Vás, při jejich uvedení v příslušném internetovém formuláři při registraci účtu u společnosti PLAYzone nebo na základě osobní registrace společně s Vaším zákonným zástupce při registraci k využívání herního prostoru PLAYzone arény, nebo které získá jiným způsobem v souvislosti se zpracováním údajů na základě uděleného souhlasu (např. zpracování cookies uložené v souvislosti s vyplněním online dotazníku apod.).

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 1. Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Jedná se např. o smluvní partnery společnosti PLAYzone (poskytovatelé IT služeb, příp. poskytovatelé daňových, právních či jiných služeb), dále se může jednat o orgány veřejné moci (úřady, soudy, orgány činné v trestním řízení) a další.

Práva subjektů údajů

 1. Společnost PLAYzone zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem. Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Společnost PLAYzone dbá na to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Společnost PLAYzone přijala veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.
 2. Subjekt údajů může od správce požadovat informace a přístup k osobním údajům v souladu s články 13 a 14 GDPR, jedná se zejména o právo požadovat
  1. totožnost a konkrétní údaje správce,
  2. sdělení účelů zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny,
  3. přístup k osobním údajům,
  4. opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů,
  5. ukončení zpracování osobních údajů.
 3. Subjekt údajů může dále vznášet námitky proti zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) má subjekt údajů právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 4. V případě, že se domníváte, že Vaše údaje jsou společností PLAYzone zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy doporučujeme ovšem nejprve kontaktovat společnost PLAYzone.
 5. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho zákonného zástupce či pokud si přejete své osobní údaje aktualizovat či opravit, případně pokud chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování anebo pokud chcete uplatnit námitku proti zpracování, obraťte se prosím na společnosti PLAYzone prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 3.

Ochrana osobních údajů

 1. Společnosti PLAYzone záleží na ochraně práv subjektů údajů a řádném zabezpečení osobních údajů, proto při zpracování osobních údajů dbá na to, aby prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zajistila co nejvyšší možnou úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům příslušného zpracování.